Η εταιρία ιδρύθηκε το 1934 ως ομόρρυθμη εταιρία και έλαβε τη μορφή ανωνύμου εταιρίας το 1980.Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 υλοποιήθηκε, συντονισμένη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της, που περιελάμβανε αναδιοργάνωση του τμήματος διάθεσης των προϊόντων της, ίδρυση οργανωμένου υποκαταστήματος στην Αθήνα, ανανέωση του παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού, εκσυγχρονισμό της μηχανογράφησης και αναβάθμιση της προώθησης προϊόντων μέσω διαφημιστικών εκστρατειών.
     Κατά το β’ εξάμηνο του 1990, η Εταιρία προχώρησε μέσω δημόσιας εγγραφής στην εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. Έως και το 1994, η εταιρία παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η οικονομική ύφεση, επέτυχε να διατηρήσει ανοδική πορεία στις πωλήσεις της και να συγκρατήσει τα μερίδια αγοράς της , ενώ σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά αθλητικών ειδών και υποδημάτων casual στις πωλήσεις της ( συμμετοχή κατά 25% στις πωλήσεις της ).
     Οι συνθήκες όμως της αγοράς και ειδικά ο κατακερματισμός της, που οδήγησε στην όξυνση του ανταγωνισμού, οδήγησαν την Εταιρία σε φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα την οποία και ανέστειλε το 1998, αντικαθιστώντας τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα με εισαγόμενα. Η λύση αυτή διέσωσε την Εταιρία από τα     προβλήματα που αντιμετώπισε ο κλάδος, επιτρέποντάς της παράλληλα να διατηρήσει τις πωλήσεις της στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.
     Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Απριλίου του 2000, η διοίκηση της Εταιρίας   περιήλθε στην οικογένεια Σπυράκη χωρίς καμία άλλη μεταβολή έως σήμερα.